#HERTZEUROADTRIP EUROPA VOORWAARDEN EN CONDITIES

ARTIKEL 1: De Promotor, Hertz Europe Limited | 11 Vine Street, Uxbridge, UB8 1QE, Verenigd Koninkrijk, organiseert van 07/08/2020 tot 10/09/2020 een Facebook- en Instagram-wedstrijd: "#HertzEURoadTrip".

ARTIKEL 2: Deelname aan deze wedstrijd is toegankelijk en een aankoop is niet nodig. Het zal actief zijn vanaf 07/08/2020 00:00:01 uur Greenwich Mean Time ("GMT") - 10/09/2020 11:59:59 uur GMT. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet het individu ouder zijn dan 21 jaar en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De wedstrijd is beschikbaar voor inwoners van de volgende deelnemende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De wedstrijd staat niet open voor werknemers van Hertz, Hertz-franchisenemers, dienstverleners, hun intermediaire onderaannemers, hun familie of iemand anders die beroepshalve met deze actie is verbonden. Er is slechts één prijs per persoon toegestaan (zelfde naam, verjaardag en e-mailadres).

ARTIKEL 3: De wedstrijd is bedoeld voor gebruik door klanten van www.hertz.nl en degenen die interactie hebben met het Hertz Facebook- en/of Instagram-kanaal.

ARTIKEL 4: U kunt deelnemen aan de wedstrijd door te reageren op een bericht van de Promotor op Instagram en/of op Facebook. Deelnemers mogen zo vaak als ze willen meedoen op elk social media kanaal. Op elk moment tijdens de wedstrijd moet de deelnemer inloggen op zijn of haar social media-kanaal en met behulp van de hashtag "#HertzEURoadTrip" delen wat zijn of haar perfecte roadtrip was of zou zijn. Dit kan in de vorm van een video, foto en/of een schriftelijke beschrijving van de perfecte reis die voldoet aan de hieronder beschreven richtlijnen van de wedstrijd. Daarnaast is, indien van toepassing zoals aangegeven door de post, het taggen van een vriend en het delen van uw favoriete reis in de vorm van een video, foto en/of een schriftelijke beschrijving van de perfecte reis die voldoet aan de hieronder beschreven richtlijnen voor de wedstrijd, ook een haalbare manier om deel te nemen. Alle antwoorden met een onfatsoenlijke inhoud zullen worden gerapporteerd, verwijderd en het profiel zal worden geblokkeerd. Het kan ook leiden tot mogelijke vervolging.

De deelnemer garandeert en verklaart dat hij/zij en alle personen die op de foto/video verschijnen of die in de tekst worden geïdentificeerd, instemmen met de inzending en het gebruik van de inzending in de wedstrijd en met het gebruik ervan zoals hierin anders wordt uiteengezet. De deelnemer zal op verzoek van de Organisator het bewijs leveren van alle vereiste toestemmingen, of het risico lopen te worden gediskwalificeerd voor deelname aan de wedstrijd.

Foto's moeten ten minste één foto bevatten. Video-invoer moet 30 seconden of minder duren.

Tekstinvoer moet minder dan 100 woorden bevatten. Bovendien moeten alle vermeldingen voldoen aan het volgende:
- moet volledig het originele werk van de deelnemer zijn;
- mag niet eerder zijn ingezonden in een promotie van welke aard dan ook en mag niet eerder zijn tentoongesteld of gedistribueerd in welke media dan ook;
- mag geen materiaal bevatten dat inbreuk maakt op de rechten van anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy, publiciteit of intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van schending van het auteursrecht, of wettelijke of morele rechten van derden, levend of overleden (bijvoorbeeld namen, logo's, symbolen, slogans, foto's die toebehoren aan anderen, foto's van andere mensen, citaten van andere mensen, of parodieën van andere mensen);
- mag Hertz of een andere derde partij (bijvoorbeeld een persoon, product, locatie, winkelier, bedrijf of merk) niet in diskrediet brengen;
- mogen op geen enkele wijze namen, logo's, symbolen, slogans, parodieën of handelsmerken van andere detailhandelaren bevatten dan die van Hertz;
- mag geen persoonlijk identificeerbare informatie bevatten;
- mag geen materiaal bevatten dat ongepast, onfatsoenlijk, onzedelijk, pornografisch, obsceen, haatdragend, onrechtmatig, lasterlijk of smadelijk is, of dat bestaat uit gratis geweld, gevaarlijke stunts, echte wapens van welke aard dan ook, illegaal drugsgebruik, marihuanagebruik (al dan niet legaal), overmatig alcoholgebruik, rijden onder invloed of op andere wijze onveilig rijgedrag bevordert;
- mag geen materiaal bevatten dat onverdraagzaamheid, racisme, haat of schade tegen een groep of individu bevordert of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd bevordert; - mag geen materiaal bevatten dat onwettig, in strijd met of in strijd met enige wet- of regelgeving is; en
- moet een transparantieverklaring bevatten waarin wordt aangegeven dat de post door de wedstrijd is gestimuleerd (bv. #contest).

De deelnemer gaat ermee akkoord dat de Organisator zijn inzending mag, maar niet verplicht is, beschikbaar te stellen op zijn website en andere media, ongeacht of deze nu bekend zijn of in de toekomst worden uitgevonden, en in verband met eventuele publiciteit voor de wedstrijd. De deelnemer gaat ermee akkoord de Organisator een niet-exclusieve, wereldwijde, onherroepelijke licentie te verlenen, voor de volledige periode van alle intellectuele eigendomsrechten van de inzending en het bijbehorende materiaal, om de inzending en het bijbehorende materiaal te gebruiken, weer te geven, te publiceren, te verzenden, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen, op te slaan, opnieuw te formatteren en in sublicentie te geven voor dergelijke doeleinden.

ARTIKEL 5: Er zal één prijs zijn voor één inwoner van elk deelnemend land, d.w.z. 6 prijzen in totaal. Elke prijs bestaat uit 5.600 AnyDay Gold Plus Rewards-punten die geldig zijn voor gebruik op een Hertz-huur van één week, inwisselbaar op de deelnemende Hertz-locaties in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië of Nederland. De prijzen zijn inclusief kilometer, verplichte kosten, Dekking eigen cascorisico (CDW) en Diefstaldekking (TP ) verplichte verzekering met toepasselijk eigen risico, locatiegebonden servicekosten, kentekenregistratietoeslag en belastingen. De prijzen zijn exclusief optionele extra's, afkoop van eigen risico (SuperCover), persoonlijke verzekering, kinderzitjes, extra bestuurders, GPS en brandstof die tegen normale tarieven in rekening worden gebracht. Als de winnaar geen Gold Plus Rewards-lid is, moet de winnaar zich aansluiten bij Gold Plus Rewards om zijn of haar prijs in ontvangst te nemen. Deelname aan Gold Plus Rewards is gratis.

Een winnaar uit elk deelnemend land met de meest interessante inzending zal worden gekozen via een panel bestaande uit Hertz-medewerkers en derden. Elke winnaar wordt gevalideerd om er zeker van te zijn dat hij/zij aan de voorwaarden van de wedstrijd heeft voldaan - met behulp van de juiste hashtags. De beslissing is definitief en er wordt niet gecorrespondeerd. De selectie vindt uiterlijk drie (3) dagen na de einddatum van de wedstrijd plaats. De winnaar wordt gecontacteerd via een privébericht op Facebook of op Instagram. Elke winnaar heeft 72 uur de tijd om zijn prijs te claimen door te reageren op het bericht. Als de winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt de prijs verbeurd verklaard en wordt er een andere winnaar gekozen. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar contactgegevens. Hertz is niet aansprakelijk voor enige kennisgeving aan de winnaar die verloren gaat, onderschept wordt of om welke reden dan ook niet door een potentiële winnaar wordt ontvangen.

ARTIKEL 6: De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar tegen een ander object of tegen hun financiële waarde en kunnen op geen enkele wijze leiden tot terugbetaling van welke aard dan ook, of enige andere vorm van betaling, behalve dat Hertz zich het recht voorbehoudt om een prijs van vergelijkbare waarde te vervangen. Hertz kan deze wedstrijd naar eigen goeddunken te allen tijde annuleren of uitstellen.

Gold Plus Rewards-punten hebben geen contante waarde. Punten vervallen na 18 maanden zonder verhuuractiviteit. Als u uw Gold Plus Rewards-lidmaatschap annuleert of beëindigt, als Hertz van mening is dat uw verhuuractiviteit frauduleus is, of als het u verboden is om in de toekomst bij Hertz te huren, zal Hertz u verwijderen en verliest u uw Gold Plus Rewards-saldo zonder enige alternatieve compensatie. Een prijswinnaar die later niet in aanmerking komt of niet-conform is, moet onmiddellijk terugkeren en elke toegekende prijs verliezen. Het inwisselen van prijzen is afhankelijk van de vervaldatum.

ARTIKEL 7: Inzendingen worden geannuleerd indien zij onleesbaar, onvolledig of vervalst zijn of in strijd met de onderhavige voorwaarden zijn gemaakt. Hertz behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen en/of deze voorwaarden te herzien zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen. Door deel te blijven nemen aan deze wedstrijd na een dergelijke herziening van deze voorwaarden worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

ARTIKEL 8: Hertz zet zich in voor de bescherming van de privacy van de deelnemers. De door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens worden door Hertz of de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verwerkt in overeenstemming met het Hertz-privacybeleid voor het beheer van deze wedstrijd. Persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verstrekt, mogen alleen aan derde leveranciers worden doorgegeven voor zover dit nodig is voor de vervulling/levering / regeling van de prijs.

ARTIKEL 9: Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze voorwaarden zonder voorbehoud.

ARTIKEL 10: Hertz behoudt zich het recht voor om te weigeren een inschrijving te honoreren of de volledige waarde van de prijs terug te vorderen indien zij van mening is dat er sprake is van misbruik of schending van de voorwaarden van deze wedstrijd. Hertz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet met succes zijn voltooid als gevolg van een technische fout, een storing in de computerhardware of -software, een storing in de satelliet, het netwerk of de server, van welke aard dan ook. De beslissing van Hertz met betrekking tot enig aspect van deze wedstrijd is definitief en bindend en er zal geen correspondentie worden gevoerd. Hertz is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel van welke aard dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, opgelopen in het kader van deze wedstrijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijs. Niets in deze voorwaarden zal echter tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid van Hertz voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door de bewezen nalatigheid van haar medewerkers of contractanten wordt uitgesloten of beperkt. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. In het geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van de regels met betrekking tot deze wedstrijd, is de beslissing van de bestuurders van Hertz definitief en wordt er geen correspondentie gevoerd.

ARTIKEL 11: Op deze wedstrijd is het Engelse recht van toepassing en de deelnemers aan de prijsvraag onderwerpen zich aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.