#HertzRoadTrip Europe Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: De Promotor is Hertz Europe Limited | 11 Vine Street, Uxbridge, UB8 1QE, Verenigd Koninkrijk organiseerde van 01/06/2020 - 26/06/2020 een Facebook-wedstrijd genaamd: "#HertzRoadTrip".

ARTIKEL 2: Deze wedstrijd is vrij toegankelijk en er is geen aankoop nodig. Het zal actief zijn vanaf 01/06/2020 00:00:01 uur Greenwich Mean Time ("GMT") - 26/06/2020 11:59:59 uur GMT. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer ouder zijn dan 21 jaar en in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. De wedstrijd is beschikbaar voor inwoners van de volgende deelnemende landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De wedstrijd staat niet open voor werknemers van Hertz, Hertz-franchisenemers, dienstverleners, hun intermediaire onderaannemers, hun familie of iemand anders die beroepshalve met deze actie is verbonden. Slechts één inzending per persoon is toegestaan (zelfde naam, verjaardag en e-mailadres). Slechts één prijs per persoon is toegestaan (zelfde naam, verjaardag en e-mailadres).

ARTIKEL 3: De promotie is bedoeld voor gebruik door klanten van www.hertz.nl en de interactie met het Hertz Facebook-kanaal.

ARTIKEL 4: Er zullen 4 berichten voor de wedstrijd op Facebook worden geplaatst. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je een interessante foto publiceren van hoe je thuis bezig bent geweest of waar je naartoe wilt op je roadtrip - met gebruikmaking van de #hertzroadtrip en de beschrijving van de foto - als antwoord op één van de vier berichten. Alle antwoorden met een onfatsoenlijke inhoud zullen worden gerapporteerd, verwijderd en het profiel zal worden geblokkeerd. Het kan ook leiden tot mogelijke rechtsvervolging.

ARTIKEL 5: Er zullen in totaal vier prijzen zijn voor elk deelnemend land. Elke prijs bestaat uit een week huur met Hertz die plaatsvindt in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, Frankrijk, Italië of Nederland in een auto van groep C en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Seizoensgebonden black-outs (inclusief maar niet beperkt tot de kerst-, nieuwjaars- en feestdag- en vakantieperiodes) tijdens welke de verhuur niet kan plaatsvinden, zijn van toepassing. De prijzen zijn inclusief kilometer, verplichte kosten, Dekking eigen cascorisico (CDW) en Diefstaldekking (TP ) verplichte verzekering met toepasselijk eigen risico, locatiegebonden servicekosten, kentekenregistratietoeslag en belastingen. De prijzen zijn exclusief optionele extra's, afkoop van eigen risico (SuperCover), persoonlijke verzekering, kinderzitjes, extra bestuurders, GPS en brandstof die tegen normale tarieven in rekening worden gebracht. De auto moet minimaal 48 uur voor de eerste dag van de huurperiode worden geboekt. Vier winnaars uit elk deelnemend land met de meest interessante inzendingen worden gekozen via een panel van Hertz en derden. Elke winnaar wordt gevalideerd om er zeker van te zijn dat hij/zij aan de voorwaarden van de wedstrijd heeft voldaan - met behulp van de juiste hashtags. De beslissing is definitief en er wordt niet gecorrespondeerd. De selectie vindt uiterlijk drie (3) dagen na de einddatum van de wedstrijd plaats. De winnaar wordt gecontacteerd via een privébericht op Facebook. Elke winnaar heeft 72 uur de tijd om zijn prijs te claimen door te reageren op het bericht. Als de winnaar niet binnen de gestelde termijn reageert, wordt de prijs verbeurd verklaard en wordt er een andere winnaar geselecteerd. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar contactgegevens. Hertz is niet aansprakelijk voor enige kennisgeving aan de winnaar die verloren gaat, onderschept wordt of om welke reden dan ook niet door een potentiële winnaar wordt ontvangen.

ARTIKEL 6: De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar tegen een ander product of tegen de financiële waarde ervan en kunnen op geen enkele wijze leiden tot terugbetaling van welke aard dan ook, of enige andere vorm van betaling. Hertz kan deze wedstrijd te allen tijde naar eigen goeddunken annuleren of uitstellen.

ARTIKEL 7: Inzendingen worden geannuleerd indien zij onleesbaar, onvolledig of vervalst zijn of in strijd met de onderhavige voorwaarden zijn gemaakt. Hertz behoudt zich het recht voor de wedstrijd op te schorten, te annuleren of te wijzigen en/of deze voorwaarden te herzien zonder voorafgaande kennisgeving, in geval van onvoorziene omstandigheden of omstandigheden die buiten haar redelijke controle vallen. Door deel te blijven nemen aan deze wedstrijd na een dergelijke herziening van deze voorwaarden worden deelnemers geacht akkoord te zijn gegaan met dergelijke nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

ARTIKEL 8: Hertz zet zich in voor de bescherming van de privacy van de deelnemers. Alle persoonlijke informatie die door deelnemers wordt verstrekt, wordt door Hertz of de aan haar gelieerde groepsmaatschappijen als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van Hertz ten behoeve van het beheer van deze wedstrijd. Persoonsgegevens die in het kader van deze wedstrijd worden verstrekt, mogen alleen aan derde leveranciers worden doorgegeven voor zover dit nodig is voor de vervulling/levering / regeling van de prijs.

ARTIKEL 9: Deelname aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding in van deze voorwaarden zonder voorbehoud.

ARTIKEL 10: Hertz behoudt zich het recht voor om te weigeren een inschrijving te honoreren of de volledige waarde van de prijs terug te vorderen indien zij van mening is dat er sprake is van misbruik of schending van de voorwaarden van deze wedstrijd. Hertz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die niet met succes zijn voltooid als gevolg van een technische fout, een storing in de computerhardware of -software, een storing in de satelliet, het netwerk of de server, van welke aard dan ook. De beslissing van Hertz met betrekking tot enig aspect van deze wedstrijd is definitief en bindend en er zal geen correspondentie worden gevoerd. Hertz is niet aansprakelijk voor enig verlies, schade of letsel van welke aard dan ook, hoe dan ook veroorzaakt, opgelopen in het kader van deze wedstrijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijs. Niets in deze voorwaarden zal echter tot gevolg hebben dat de aansprakelijkheid van Hertz voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door de bewezen nalatigheid van haar medewerkers of contractanten wordt uitgesloten of beperkt. In het geval van een geschil over de interpretatie of uitvoering van de regels met betrekking tot deze wedstrijd, is de beslissing van de bestuurders van Hertz definitief en wordt er geen correspondentie gevoerd.

ARTIKEL 11: Deze wedstrijd wordt beheerst door het Engelse recht en deelnemers aan de prijsvraag onderwerpen zich aan de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.